Členstvo

Naša spoločnosť sa angažuje a aktívne zapája v činnosti záujmových združení:

Tec
hnologický klaster pre efektívne využívanie zemských zdrojov, z.p.o.ef60dd88-ab47-4e78-91cb-eb2f26513ffajpg

Naša spoločnosť je členom záujmového združenia právnických osôb Technologický klaster pre využívanie zemských zdrojov z.p.o., ktorý bol založený s cieľom koncentrovať rozvojové kapacity výskumu, výroby, dodávateľských a inžinierskych činností, pre vývoj nových technológií a zariadení, ktoré budú umožňovať efektívne a racionálne využívanie zemských zdrojov.  Klaster je pracoviskom so štatútom Výskumno-vývojového združenia akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskum a športu SR, ktoré rozvíja aktivity pre napĺňanie inovačných stratégií, zvyšovanie konkurencieschopnosti podnikov pomocou výskumno-vývojových kapacít pretavujúcich výsledky výskumu a vývoja do aplikačnej praxe. Pracuje na príprave konceptov, základnom výskume, vývoji a aplikačnej praxe pre všetkých partnerov, ktorí prejavia záujem o spoluprácu pri realizácii inovačných myšlienok, prioritne so zameraním na výskum a vývoj technológií pre systematické využívanie zemských zdrojov, inžiniersku a projekčnú podporu pri transfere nových technológii a dodávkach novej techniky pre výrobné systémy a robotizované pracoviská súvisiace s využívaním zemských zdrojov.... Viac na www.efusion.sk

 

Okrúhly stôl obstarávania, o.z.(OSO) 

Naša spoločnosť je členom občianskeho združenia, ktorého cieľom je najmä podpora znalostnej ekonomiky v oblasti firemných nákupov a verejného obstarávania, zvyšovanie odbornosti a profesijnej kvalifikácie nákupných a obstarávacích tímov, podpora a rozširovanie elektronizácie procesov firemných nákupov a verejného obstarávania s využívaním vhodných elektronických nástrojov, podpora plánovania procesov nákupov a verejného obstarávania za účelom zvyšovania efektívnosti a hospodárnosti interných procesov riadenia, podpora a rozvoj využívania „zeleného obstarávania" a sociálnych aspektov vo firemných nákupoch a verejnom obstarávaní, celkové zvyšovanie pozitívneho vnímania verejného obstarávania a firemného nákupu a podpora pri realizácii procesov verejného obstarávania k projektom financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ a iných fondov. .... Viac na www.okruhlystol.sk