Elektronické verejné obstarávanie

Naša spoločnosť ponúka systém pre elektronický manažment a komplexnú správu elektronizácie procesov verejného obstarávania. Vďaka týmto nástrojom je možné realizovať celý proces verejného obstarávania od zberu požiadaviek, cez elektronické zverejňovanie a komunikáciu, elektronickú aukciu, až po podpis zmluvy plne elektronicky.  

Plánovanie a riadenie procesov obstarávania

Táto časť informačného systému na riadenie procesov obstarávania poníma proces od vzniku požiadavky, cez prípravu podkladov k obstarávaniu až po uzatvorenie zmluvy. Je koncipovaný ako webová aplikácia a nepotrebuje na svoju činnosť inštaláciu žiadneho špeciálneho softvéru na Vašom počítači. Aplikácia efektívne rieši problematiku zberu a schvaľovania požiadaviek. úlohou tejto aplikácie je získanie prehľadnosti pri  tvorbe a schvaľovaní plánov obstarávania ako aj ich aktualizáciu. Systém je prispôsobiteľný k interným pokynom a smerniciam užívateľa, dokáže generovať úlohy vyplývajúcich z harmonogramu, podporuje zasielanie notifikácií a upozornení na blížiace sa termíny. Zadávateľ je tak vždy informovaný o blížiacich sa lehotách a povinnostiach. Takto Vám systém poskytne podporu vo všetkých fázach obstarávania.

Elektronické obstarávanie (EVO)

Aplikačný systém, ako univerzálny nástroj na realizáciu nákupných, predajných procesov a realizáciu elektronických aukcií. Systém zabezpečí elektronickú komunikáciu s uchádzačmi vo všetkých fázach procesu obstarávania, alebo verejného obstarávania. Súčasťou systému je aj modul na realizáciu elektronických aukcií. Funguje nezávisle od systémovej platformy a na prácu s ním stačí pripojenie na internet a ľubovoľný internetový prehliadač.

Elektronický prieskum trhu

Základný modul pre realizáciu prieskumu trhu s možnosťou zverejnenia a registrácie uchádzačov do zákazky. Obsahuje modul Vysvetľovania, ako nástroj na online komunikáciu umožňujúci zadávanie otázok a odpovedí zo strany zadávateľa aj uchádzačov. Nástroj na predkladanie ponúk prostredníctvom elektronického formulára s automatizovaným vyhodnotením ponúk. Vhodný na získanie úvodných ponúk od uchádzačov.

Elektronické aukcie

Aplikácia pre realizáciu elektronických aukcií podľa požiadaviek a potrieb zadávateľa, umožňuje realizovať elektronickú aukciu na viacero položiek, napr. na celý výkaz výmer. Systém umožňuje taktiež elektronickú aukciu s jedným alebo viacerými kritériami.

Certifikovaný systém pre elektronické aukcie

Certifikovaný systém na uskutočnenie elektronických aukcií podľa § 116 ods.7) a 8) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v spojení § 7 vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie č. 173/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe certifikácie systémov slúžiacich na uskutočnenie elektronických aukcií.