Projektový manažment

ČO ROBÍME

 • konzultačno-poradenská činnosť, pri profilácii a riešení rozvojových projektových zámerov,
 • pôsobnosťou spoločnosti je oblasť projektovej rezolúcie, riadenia, poradenského, manažérskeho a konzultačného servisu,
 • orientujeme sa v implementácia projektov za pomoci podporných programov financovaných štátnym rozpočtom a fondmi EÚ,
 • vyvíjame  činnosť v obstarávateľskej oblasti a ekonomicko-projektovom poradenstve,
 • zabezpečuje právny, ekonomický a personálny audit,
 • predstavujeme akcelerátora v optimalizácii rozvojových procesov u podnikateľských subjektov a v samospráve,
 • prezentujeme odbornosť, skúsenosti a profesionalitu,

AKO TO ROBÍME

 •  úzka spolupráca pri vyhľadávaní, posudzovaní, vypracovávaní a realizovaní projektových zámerov,
 • odborný prieskum vybranej témy realizácie, špecifikácia problémov v projektovej oblasti a posúdenie vhodnosti zámeru pre klienta,
 • príprava stratégií a nových myšlienok v projekte,
 • vytváranie prirodzených partnerstiev pre dosahovanie synergického efektu,
 • tvorba projektových žiadostí pre jednotlivé podporné programy a granty EÚ,
 • príprava právnych, ekonomických a obstarávateľských vstupov a podkladov,
 • kontrola celého procesu projektového riadenia,
 • vklad vlastného know – how do prípravy,
 • zabezpečenie možnosti financovania a kofinancovania Vašich zámerov,
OBLASTI SLUŽIEB  

 • rozvoj malého a stredného podnikania,
 • podpora výrobných podnikov, optimalizácia výrobných procesov, rebuilding výrobného portfólia a dosahovanie rastu inovačnej kapacity,
 • výskumno-vývojové projektové zámery;
 • rozvoj občianskej, priemyselnej a inštitucionálnej infraštruktúry v samospráve,
 • obnova historického, kultúrneho a národného dedičstva,
 • podpora rozvoja cestovného ruchu,
 • rozvoj poľnohospodárstva a vidieka;