Služby

EUNEXT vznikol v roku 2003 pre všetky organizácie (samosprávne, štátne, podnikateľské, a pod.) v rámci východoslovenského regiónu, ktoré chceli uspieť vo využití predvstupových a štrukturálnych prostriedkov pre rýchlu dynamiku v integrujúcom sa prostredí. 

Práve východoslovenský región je lokalitou s najväčšou zaostalosťou územia v technickej infraštruktúre a pre jeho efektívne napredovanie bola potrebná synergia činností pre kvalitný výsledný efekt. EUNEXT svojim silným odborným a profesionálnym ľudským potenciálom vznikol pre potreby vyplniť informačnú medzeru v komunikácii medzi poskytovateľom a prijímateľom pomoci z EÚ.  Na základe získaných skúseností, stratégie, plnohodnotného servisu a požiadaviek našich klientov sme svoje konzultačno-poradenské portfólio rozšírili v pôsobnosti celej Slovenskej republiky a pridali ďalšie potrebné činnosti pri identifikácii, profilovaní a príprave rozvojových projektových zámerov. Dnes sa orientujeme na dôkladnú analýzu myšlienky projektu, cez počiatočné obsadenie ľudskými kapacitami pre jednotlivé oblasti rozvoja, cez ekonomicko-hospodársku analýzu posúdenia životaschopnosti celého zámeru až po jeho celkovú realizáciu. 


STRATÉGIA SPOLOČNOSTI

Ambíciou do budúcna je udržať si dôveru svojich klientov odborne vykonanou prácou, svojim odborným a profesionálnym ľudským potenciálom, úspešne pôsobiť a realizovať rôzne formy poradenstva v ekonomickom prostredí na Slovensku. Zameraním je poskytovať kompletné služby a aktívnu účasť na príprave a vypracovávaní projektových zámerov financovaných či už z prostriedkov EU, ale aj mimo nich.

Výhľadom spoločnosti EUNEXT je strategicky rozširovať svoje služby a zamerať sa na pomoc vyváženej diverzifikácie hospodársko-sociálneho rozvoja. Zo sektorového hľadiska sa EUNEXT perspektívne orientuje na spracovanie odpadov, výrobný priemysel, výskumno-vývojové prostredie, životné prostredie, ale aj na pomoc samosprávnym jednotkám.