Verejné obstarávanie

Verejným obstarávaním sú postupy podľa zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov(ďalej len zákon o VO), ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, služieb, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, ktoré sú celkovo, alebo čiastočne financované z verejných zdrojov.  Verejné obstarávanie, ako proces metodicky usmerňujú a vykonávajú odborne spôsobilé osoby. Spoločnosť EUNEXT má vo svojom portfóliu niekoľko odborne zdatných osôb, ktoré realizovali a realizujú verejné obstarávanie pre našich klientov.

V našej činnosti dohliadame nad celým procesom verejného obstarávania, pripravujeme sprievodnú a potrebnú dokumentáciu z hľadiska zákona o VO „na kľúč“.

 • Vo väzbe k objemu a finančnej náročnosti Vášho obstarávania priradíme metódu VO;
 • Naštudujeme podklady pre možnosti realizácie verejného obstarávania;
 • Prezentujeme predbežný plán realizácie verejného obstarávania – vysvetlíme postup a metódu, objasníme jednotlivé kroky výberu dodávateľa;
 • Uskutočníme prípravu na samotnú realizáciu verejného obstarávania - oznámenie, výzva na predkladanie ponúk, súťažné podklady, atd.;
 • Oficiálne začneme proces VO - komunikácia s Úradom pre verejné obstaranie(UVO), uverejnenie oznámenia vo vestníku VVO, atd.;
 • Realizujeme komunikácia s uchádzačmi, vysvetľovanie súťažných podkladov podľa zákona o VO, ostatnú komunikáciu, atd.;
 • Poskytneme plnú asistenciu pri otváraní obálok komisiou, hodnotení ponúk, vyhotovení  zápisníc, kontrolného zoznamu, posúdení ponúk z administratívneho pohľadu, komunikácii s uchádzačmi pre vysvetlenie ponúk, atd.;
 • Sme súčinný pri vyhodnotení ponúk, vyhotovíme zápisnicu z vyhodnotenia a listy pre uchádzačov s vyrozumením o výsledkoch súťaže;
 • Oficiálne ukončíme proces verejného obstarania;
 • Uskutočníme komunikáciu s Úradom pre verejné obstaranie(UVO), uverejníme oznámenie vo vestníku VVO;
 • Umiestnime potrebnú dokumentáciu z VO podľa Zákona o VO;
 • Na úplný koniec zoradíme celú dokumentáciu k verejnému obstaraniu podľa časovej chronológie a odovzdáme verejnému obstarávateľovi (klientovi) pre potreby archivácie na základe litery zákona o VO;